υγειονομικές γωνίες

Υγειονομικές γωνίες

Για δάπεδα υγειονομικών χώρων και χώρων παρασκευής τροφίμων.